กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ปภ.จังหวัดพิจิตร
ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อภาคีเครือข่าย อปพร. แผน ปภ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ.พิจิตร

ประกาศภัย

แมลงศัตรูพืช

แมลงบั่ว 60
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5712 ครั้ง