กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0053 684304 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/about.php:28 0.0103 699672 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0337 688952 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/about.php:49 0.0344 702728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายศุภภิมิตร เปาริก
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0337 688952 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/about.php:49 0.0372 704816 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ผู้บริหาร กรม.ปภ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/about.php on line 73 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0419 705048 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/about.php:73