กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0050 685088 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/about.php:28 0.0109 700456 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0332 689736 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/about.php:49 0.0337 703512 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายศุภภิมิตร เปาริก
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0332 689736 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/about.php:49 0.0358 705600 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ยุทธศาสตร์

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/about.php on line 73 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site9/about.php:0 0.0395 705832 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/about.php:73