กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0037 670552 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0071 685920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0293 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0299 687728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0293 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0320 689872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

การจัดการไฟป่า หมอกควัน

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0359 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          # ดูรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่า คลิ๊กที่นี่
          # อำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ๒๑ และ ๒๒ แห่ง พรบ.ปภ.๒๕๕๐กิจกรรม


          # ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมหน่วยงาน องค์กรปฏิบัติในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด คลิ๊กที่นี่
          # แผนเผชิญเหตุไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
          # จังหวัด แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ คลิ๊กที่นี่
          # จังหวัดกาญจนบุรีจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกาญจนบุรี (ไฟป่าและหมอกควัน) ปี ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
          # ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภช.) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
          # ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งให้สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ประสานการทำประกาศจังหวัด จำนวน ๔ ฉบับ คลิ๊กที่นี่
          # ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ รร.คุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คลิ๊กที่นี่


อื่น ๆ 
          # ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0461 684928 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0461 685344 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0466 685728 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0461 684928 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0461 685344 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4161 685776 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง