กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0039 670552 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0074 685920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0294 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0300 687728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0294 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0322 689872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ความปลอดภัยทางถนน

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0360 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44


กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด:

# คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี คลิ๊กที่นี่
# คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดกาญจนบุรี คลิ๊กที่นี่
# คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี คลิ๊กที่นี่
# คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการข้อมูล คลิ๊กที่นี่ 
# คำสั่งคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก รวม ๗๕ จังหวัด คลิ๊กที่นี่
    >> คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้อนุกรรมการ ฯ คลิ๊กที่นี่
 

ไทม์ไลน์
          # การประชุม อจร.จังหวัด วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
             >> ไฟล์นำเสนอ คลิ๊กที่นี่
          # การประชุมเตรียมการสงกรานต์ 61 อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.กจ. คลิ๊กที่นี่
          # รายงานประชุม ศปถ.จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
             >> ไฟล์นำเสนอ คลิ๊กที่นี่
          # ประชุมบูรณาข้อมูล ๓ ฐานระดับเจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.กจ.

            #  สถานะการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกาญจนบรุี เสนอคณะผู้ตรวจ มิถุนายน ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่        การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ของจังหวัดกาญจนบุรี
          # สรุปผู้บริหาร ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่
          # ปฏิทินกิจกรรมสงกรานต์ 61 คลิ๊กที่นี่
          # แผนบูรณาการฯ สงกรานต์ 61 คลิ๊กที่นี่
          # คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ สงกรานต์ 61 คลิ๊กที่นี่
          # ศปถ. (ส่วนกลาง) จัดกลุ่มอำเภอเสี่ยงใน ๒ เทศกาล คลิ๊กที่นี่
          # แผนบูรณาการฯ สงกรานต์ 2560 คลิ๊กที่นี่
          # สถิติสงกรานต์ 2560 (สรุป 7 วันอันตราย) คลิ๊กที่นี่
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ของจังหวัดกาญจนบุรี


ข้อมูลประสานงาน/ประชาสัมพันธ์:
 • ปฏิทินกิจกรรมระดับจังหวัด
วันที่ กิจกรรม
พฤหัสฯ 30 พ.ย.60  - ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2560 และกิจกรรม "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน"(World Day Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2560"
พฤหัสฯ 14 ธ.ค.60  - ประชุมเฝ้าฟังและรับข้อสั่งการจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูข้อสั่งการ นรม.)
ศุกร์ 22 ธ.ค.60
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมแควใหญ่

 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2560
อังคาร 26 ธ.ค.60
เวลา 09.30 น
ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5
 - กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ทุกวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี) ประกอบด้วย การอ่านสารนายกรัฐมนตรี และการยืนไว้อาลัยให้กับผู้ประสบอุบัติภัยประจำปี 2560 
 - การเปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกาญจนบุรี อย่างเป็นทางการ
 - การฉายวิดีทัศน์ "ก่อนออกเดินทาง" เป็นเวลา 3 นาที
 - พิธีรับมอบสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบูรณาการของจังหวัดกาญจนบุรี

 - แถลงข่าวการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561จังหวัดกาญจนบุรี

     กำหนดการในรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
อังคาร 26 - พุธ 27 ธ.ค.60
เวลาและสถานที่ รอยืนยัน

 
 - การตรวจความพร้อมในการดำเนินการตามจุดต่าง ๆ
พฤหัสฯ 28 ธ.ค.60
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3
 - ประชุมเฝ้าฟังการมอบนโยบายจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ศุกร์ 29 ธ.ค.60 - 
พุธ 3 ม.ค. 61
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3
 - ประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน เวลา / การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และจุดให้บริการต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา
พฤหัสฯ 4 ม.ค.61
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3
 - สรุปผลการดำเนินการ และพิธีปิดศูนย์ฯ

 • ปฏิทินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลของหน่วยงานต่าง ๆ คลิ๊กที่นี่
 • สถานะการดำเนินการจัดสรรเงินให้อำเภอ คลิ๊กที่นี่


ผลการดำเนินงานประจำวัน
 • 28 ธันวาคม 2560 (วันที่ 1)
 • 29 ธันวาคม 2560 (วันที่ 2)
 • 30 ธันวาคม 2560 (วันที่ 3)
 • 31 ธันวาคม 2560 (วันที่ 4)
 • 1 มกราคม 2561 (วันที่ 5)
 • 2 มกราคม 2561 (วันที่ 6)
 • 3 มกราคม 2561 (วันที่ 7)
 • สรุปผลการดำเนินงาน 7 วัน (คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลใน Google drive


ดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คำแถลงข่าวของนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่
 • คำแถลงข่าวของ | ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนุบรี | ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี |
 • สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 คลิ๊กที่นี่
 • (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกาญจนบุรี (คลิ๊กที่นี่)
 • (ร่าง) คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (คลิ๊กที่นี่)
 • ข้อสั่งการพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คลิ๊กที่นี่
 • สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน"(World Day Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2560"  คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่ง คสช. 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ  คลิีกที่นี่สถิติ ข้อมูล อุบัติเหตุทางถนน
 • สงกรานต์ปี พ.ศ.2560
 • ปีใหม่ พ.ศ.2560
 • สงกรานต์ปี 2559


เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานด้านความปลอดภัยทางถนน
          # บัญชีเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์ สนง.ปภ.กจ. (มกราคม 2560) คลิ๊กที่นี่การบริหารจัดการความเร็วในเขตชุมชน

           # คู่มือแนวทางการจัดการความเร็วในเขตชุมชน คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0553 722656 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0553 723072 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0558 723456 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0553 722656 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0553 723072 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4081 723504 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง