กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0052 669768 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0102 685136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0412 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0419 686944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0412 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0446 689088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0493 690824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44

หน้าที่

บุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม


     ภัยแล้ง

     ภัยหนาว

     อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

     อัคคีภัย

     โครงการชุมชนเข้มแข็ง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 156 ครั้ง