กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0003 666816 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0066 778048 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0116 793416 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0003 666816 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0445 749120 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0452 762896 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0003 666816 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0445 749120 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0482 765040 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0003 666816 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0534 724208 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44

หน้าที่

บุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม


     ภัยแล้ง

     ภัยหนาว

     อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

     อัคคีภัย

     โครงการชุมชนเข้มแข็ง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0003 666816 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0665 728720 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0665 729136 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0671 729520 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0003 666816 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0665 728720 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0665 729136 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4952 729568 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง