กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0054 669768 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0104 685136 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0432 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0439 686944 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0432 673168 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0470 689088 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 634488 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0521 690824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44
วิสัยทัศน์


นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑) พัฒนาการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็ว ทั่วถึง
๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีมาตรฐาน
๓) ประสานการช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างรอบด้าน
๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แผนงาน/โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑) โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
๔) การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕) โครงการสร้างการเตรียมความพร้อมในระดับชุมชน
๖) โครงการแจ้งเตือนภัย
๗) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลในการจัดการสาธารณภัย
๘) การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 133 ครั้ง