กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0053 670552 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0103 685920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0436 687728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0429 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0465 689872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0515 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44
วิสัยทัศน์


นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑) พัฒนาการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็ว ทั่วถึง
๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีมาตรฐาน
๓) ประสานการช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างรอบด้าน
๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แผนงาน/โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑) โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
๔) การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕) โครงการสร้างการเตรียมความพร้อมในระดับชุมชน
๖) โครงการแจ้งเตือนภัย
๗) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลในการจัดการสาธารณภัย
๘) การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0570 683336 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0570 683752 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0576 684136 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0570 683336 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0570 683752 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4835 684184 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง