กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0052 670552 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/about.php:17 0.0102 685920 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0424 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0431 687728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายธีระชาติ ไทรทอง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0424 673952 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/about.php:20 0.0461 689872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39

บุคลากร

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/about.php on line 44 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0511 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/about.php:44

บุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าสำนักงาน                                                                                                                           

            นายธีระชาติ ไทรทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี   โทร 089 969 6718
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

 1. นายธนะกูล  ทับทิมไทย            ตำแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

 2. นางบุษบา สุวรรณเวช               ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 3. นางสาวอรัญญา  หิรัญพต         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 4. นางสาวนุชนาฎ  พิสิฐพิพัฒนา ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 5. นางพิกุล   นากสุก                    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 6. นางสาวมินทิรา  ชุบคำ              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 7. นางสาวระเบียง  วิริยะภาพ        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 8. นายประสาน  ลิขิตวัฒนกิจ        ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ช 2

 9. นายนพดล   ลิ้มพานิช               ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

 10. นางสาวณัฐนิช  ศรีนิถิ               ตำแหน่ง    พนักงานประจำสำนักงาน

 11. นายกัมพล  พบครุฑ                  ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน

 12. นางสาวดกลนก  แสงสนิท         ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 13. นางกชพร  พงษ์ศิริ                    ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 1. นางสาวดนุลดา  มีมะโน             ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 2. นายบุญมี  ตนดี                         ตำแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช 2

 3. นางสาวอภิรตี  ชมชื่น                ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 4. นางจิดาภัส  เปิ่นใจช่วย             ตำแหน่ง    พนักงานประจำสำนักงาน

 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

 1. นายชาติ  ศรีสุข                          ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

 2. จ่าเอกวินัย  สุวรรณหงส์              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน

 3. นางสาวกษิมา  เสือส่าน               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 4. นายศักดิ์ชัย  มากระดี                 ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 2

 5. นางสาวอัชรีฑ์  มณีรัตน์              ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 6. นายบุณยวัทน์  พูลสวัสดิ์             ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน

 7. นายอาทิตย์  สร้อยแสง                ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย

 8. นายเทอดศักดิ์  บุญเพิ่ม               ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0644 697488 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0644 697904 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.0650 698288 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site8/about.php:0 0.0644 697488 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/about.php:72 0.0644 697904 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.4489 698336 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง