กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0005 710288 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0070 744680 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:23 0.0120 760056 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0005 710288 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0478 749384 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:28 0.0485 763160 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0005 710288 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0478 749384 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:28 0.0514 764032 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ประมวลภาพกิจกรรม

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listgallerygroup.php on line 12 Call Stack: 0.0005 710288 1. {main}() /var/www/minisite/site4/gallery.php:0 0.0522 750976 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listgallerygroup.php') /var/www/minisite/site4/gallery.php:38 0.0532 765472 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listgallerygroup.php:12
กลุ่ม
26/1/2559
1 รูปภาพ
79 ครั้ง
26/1/2559
1 รูปภาพ
74 ครั้ง
26/1/2559
1 รูปภาพ
71 ครั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 383 ครั้ง