กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0075 668912 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/download.php:64 0.0125 684416 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0484 673624 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0492 687400 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0484 673624 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0520 688272 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ดาวน์โหลด

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0529 675216 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/download.php:80 0.0549 689672 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 102 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0671 690496 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:102 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 119 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0784 690984 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:119 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0901 694600 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
yyy
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1009 697440 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
tttt
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1116 697448 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
test
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1219 697688 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1319 697688 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 408 ครั้ง