กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท.ตัวชี้วัด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0068 669696 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/download.php:64 0.0117 685200 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0455 674408 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0462 688184 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0455 674408 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/download.php:69 0.0489 689056 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39

ผลงานวิชาการ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0497 676000 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site4/download.php:80 0.0515 690456 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 102 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0628 691280 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:102 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 119 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0733 691768 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:119 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0843 695448 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.0945 695960 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1046 695920 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1142 695920 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx



จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1144 681432 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/download.php:256 0.1144 681856 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.1150 682080 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635304 1. {main}() /var/www/minisite/site4/download.php:0 0.1144 681432 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/download.php:256 0.1144 681856 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.4810 682128 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง