กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0086 801976 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/download.php:64 0.0137 817480 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0486 806680 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/download.php:69 0.0494 820456 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0486 806680 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/download.php:69 0.0522 822536 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ผลงานวิชาการ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0533 830968 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site9/download.php:80 0.0553 845424 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 102 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0670 824928 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:102 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 119 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0780 825416 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:119 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0890 829104 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0998 829568 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1098 829568 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0009 767648 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1199 829568 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx