กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Center 12 songkhla
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0073 668824 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/download.php:64 0.0123 684328 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0481 673528 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/download.php:69 0.0489 687304 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0481 673528 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/download.php:69 0.0519 689384 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ผลงานวิชาการ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0529 676328 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php') /var/www/minisite/site9/download.php:80 0.0551 690784 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listdwngroup.php:12
กลุ่ม
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 102 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0674 691608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:102 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 119 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0791 692096 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:119 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.0907 695776 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1018 696272 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1125 696248 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/download.php on line 158 Call Stack: 0.0000 634520 1. {main}() /var/www/minisite/site9/download.php:0 0.1227 696248 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/download.php:158
xxxxxxxxxxxxxxxxx