กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0046 669112 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/about.php:17 0.0096 684480 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0252 673352 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0259 687128 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0252 673352 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0290 689224 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

การบริหารงานด้าน-ICT

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/about.php on line 49 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0340 689904 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/about.php:49
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันสาธารณภัยและความปลอดภัยทรัพย์สินชีวิตของประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกลุ่มอาสาสมัครและการฝึกอบรมงานด้านสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยของประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าถึงได้

สะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0342 681080 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/about.php:84 0.0342 681496 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 0.0348 681880 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0342 681080 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/about.php:84 0.0342 681496 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 5.4325 681928 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง