กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0050 669112 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/about.php:17 0.0100 684480 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0258 673352 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0266 687128 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0258 673352 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0297 689224 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

พันธกิจ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/about.php on line 49 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0349 689904 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/about.php:49
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


1   ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2   จัดทำนโยบาย/แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทสาธารณภัย

3   ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4   พัฒนากระบวนการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

5    การจัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย ภัยฝ่ายพลเรือน และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่

6    ให้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นในการสนับสนุนกระบวนการป้องกัน

      บรรเทา ระงับและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7    บูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงาน การดำเนินการและติดตามประเมินผลร่วมกับองค์กรภายในแต่ละประเทศ

8    ให้บริการผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0351 681840 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/about.php:84 0.0351 682256 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 0.0357 682640 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 635272 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0351 681840 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/about.php:84 0.0351 682256 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 5.4394 682688 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง