กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0003 665648 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0057 699504 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/about.php:17 0.0106 714872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0003 665648 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0267 703744 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0274 717520 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0003 665648 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0267 703744 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/about.php:23 0.0305 719616 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

ประวัติ CIO

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/about.php on line 49 Call Stack: 0.0003 665648 1. {main}() /var/www/minisite/site5/about.php:0 0.0357 720296 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/about.php:49

วัน เดือน ปีเกิด

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2503


ประวัติการศึกษา/การอบรม

 การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ประเทศฟิลิปปินส์
 หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3) กรุงเทพมหานคร
 หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
       และการสื่อสาร


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2554


ประวัติการรับราชการ

 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 377 ครั้ง