Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Minisite สนง.ปภ.จ.ลำปาง สาขาวังเหนือ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.จ.ลำปาง สาขาวังเหนือ
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0055 674392 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/index.php:39 0.0105 689888 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0344 677800 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/index.php:42 0.0351 691576 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายประเสริฐ ต่อเขต
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0344 677800 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/index.php:42 0.0381 693744 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39
ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ก.ย. 58 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอวังเหนือ และการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2558(การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ(Table–Top Exercises : TTX) ณ ห้องประชุมศรีเวียงวัง ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันที่ 17 ก.ย.58 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง” โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่น ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมดำเนินงาน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
สื่อ VDO
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
รู้จักภัยพิบัติ
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
11/11/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.2956 695688 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/index.php:335 0.2957 696104 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 0.2963 696368 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.2956 695688 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-footer.php') /var/www/minisite/site8/index.php:335 0.2957 696104 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site8/inc-footer.php:32 5.5230 696416 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง