กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-head.php on line 61 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0050 682264 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-head.php') /var/www/minisite/site1/index.php:39 0.0100 697632 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-head.php:61
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php on line 16 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site1/index.php:0 0.0419 686664 2. include('/var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site1/index.php:41 0.0447 700672 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site1/inc-innermenu.php:16
ประกาศภัยพิบัติ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงาน/งบประมาณ การป้องกันการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนโดยวิธีคัดเลือก
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเรือท้องแบน
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ ซึ่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล การฝึกในครั้งนี้ จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 โดยได้จาลองการฝึกการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยตั้งสถานการณ์การฝึกว่า “เกิดสึนามิขนาดใหญ่” โดยมีกิจกรรมการฝึกฯ ดังนี้ 1) ทดสอบการแจ้งเตือนและอพยพ (Drill) ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 เพื่อทดสอบระบบเตือนภัยสึนามิ 2) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อทดสอบการประสานการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุสึนามิของ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 3) การอบรมการใช้งานระบบ WebEOC ซึ่งเป็นระบบเฝ้าติดตามและรายงานภาพรวมสถานการณ์แบบทันเวลา ให้แก่เจ้าหน้าที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 4) การฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อทดสอบการประสานงาน การสั่งการ ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และ 5) การฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต (Drill) 6 สถานี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 จึงขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติทั้ง 6 จังหวัดดังกล่าว ได้ทราบวัน เวลา และรูปแบบการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงนี้โดยทั่วกัน นอกจากนี้ รัฐบาล โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการป้องกันสาธารณภัยในทุกด้าน เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ของประเทศ ทั้งในด้านการฝึกปฏิบัติ ด้านนการแจ้งเตือนภัย และการอพยพประชำชน ขั้นตอนการดาเนินการ ขณะเกิดเหตุ และการดาเนินการหลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ สาธารณภัยขึ้นในแต่ละพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ********* ข้อมูลข่าวสำรเพื่อสร้างกำรรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กรม ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือ "อุทกภัย" กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ร่วมบูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรุงเทพมหานคร หน่วยทหาร เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย อย่างเข้มข้น
เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนและการแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธี ดังนี้ เบรกแตก ถอนคันเร่งและใช้เกียร์ต่า เหยียบแป้นเบรกแรงๆ ถี่ๆ พร้อมดึงเบรกมือขึ้น - ลงเป็นระยะ เพื่อลดความเร็วของรถ จับพวงมาลัยให้มั่น และนารถจอดในบริเวณที่ปลอดภัย คันเร่งค้ำง หากเป็นรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เปลี่ยนเกียร์เป็น เกียร์ว่าง ดับเครื่องยนต์ และปล่อยให้รถเคลื่อนตัวสลับกับแตะเบรกเป็นระยะ กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ห้ามใช้คลัตซ์ เพราะทาให้รอบเครื่องสูงขึ้น ที่สาคัญ ห้ามดึงเบรกมือ และห้ามดับเครื่องยนต์ทันที เพราะพวงมาลัยจะล็อก ทาให้ควบคุมทิศทางรถไม่ได้ ยำงระเบิด จับพวงมาลัยให้มั่น ถอนคันเร่ง และเหยียบเบรกเบาๆ ถี่ๆ เพื่อการชะลอความ เร็วรถ พร้อมบังคับรถไปในทิศทางตรงข้ามกับยางที่ระเบิด เพื่อควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง ไฟไหม้รถ หากเป็นรถระบบก๊าซ ให้ปิดสวิตซ์ตัดการทางานระบบก๊าซ ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ไฟดับสนิท และถอดขั้วแบตเตอรี่ออก กรณีไฟลุกลามรวดเร็ว ดับเครื่องยนต์และรีบออกจากรถเร็วที่สุด พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ มาควบคุมเพลิง รถตกน้ำ เมื่อรถกาลังจมน้า ให้ปลดเข็มขัดนิรภัยและปลดล็อกประตูก่อนระบบไฟฟ้าขัดข้อง ลดกระจกทุกบาน เพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกรถให้เท่ากัน จะสามารถเปิดประตูรถได้ หากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกข้างให้แตก เมื่อรถจมน้าทั้งคัน ให้ลอยตัวและยกศีรษะขึ้นเหนือน้า รอจนระดับน้าภายในและภายนอกรถใกล้เคียงกัน จึงค่อยเปิดประตูออกไป โดยว่ายน้าไปตามทิศทางของฟองอากาศ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตและประเมินสภาพเส้นทางในระยะไกล รวมถึงไม่ขับรถเร็ว หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้แทนอำเภอทุกอำเภอ รวม 60 คน ณ ห้องประชุมศาลาบุญธาลิน สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
เวลา 10.30 น. วันที่ 30 มกราคม 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง พร้อมพลตรีสุขพัฒ์สณ์ สร้อยสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมจิตอาสากว่า 5000 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณอ่างเก็นน้ำห้วยทรายขมิ้น โดยพล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ เป็นประธานเปิดพิธี ในการนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ืเขต 7 สกลนคร และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.สกลนคร ได้นำกำลังพลจิตอาสาและเครื่องจักรกลหนักเพื่อสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ด้วย
เวลา 10.30 น. วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกโครงการวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ นำโดย ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ หัวหน้าโครงการพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด (CEO ROOM) จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะวิจัยได้เดินทางต่อเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก นายพิทยา กุดหอม ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และนายชคเวทก์ ทองดี รก.หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาวิจัยความได้ในการจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคในระดับอำเภอต่อไป
วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือแก่นายสมเลิศ นาคสุน ผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๑ หลัง ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พร้อมนายกเหล่ากาชาด ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน อำเภอเต่างอย และ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
เวลา 15.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม ร่วมกับ จิตอาสาสภากาชาดไทย นายกมนตรีเทศบาลตำบลบัวสว่าง และนายชคเวธก์ ทองดี รก.หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร์ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ที่ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน ๓ ครัวเรือน ผู้ประสบภัย จำนวน 10 ราย
กระดานข่าว
สถิติย้อนหลัง 2557-2559
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. ๒๕๕๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความหมายของ สาธารณภัยไว้ว่า หมายถึง ภัยหรืออันตราย ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งอื่น ๆ อย่างรุนแรง ประกอบด้วยลักษณะดังนี้ อ่านต่อ........
การให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสาธารณภัย เป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนสามารถที่จะเข้าใจในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นอย่างเข้าใจและถูกวิธี
สาระน่ารู้
การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนราชการ
ภัยธรรมชาติของประเทศไทย
นอกจากการป้องกันการพังทลายของอาคารแล้ว มาตรการเตรียมพร้อมและการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ ก็มีส่วนช่วยบรรเทาความเสียหายได้บ้าง
ดาวน์โหลด
30/5/2562 แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ปี 2562 การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ปี 2562
23/5/2562 แผนเผชิญเหตุในการป้องกันและระงับการชุมนุ..
คำขวัญจังหวัดสกลนคร : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9811 ครั้ง