Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site3/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-session.php') /var/www/minisite/site3/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site3/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-session.php') /var/www/minisite/site3/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site3/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-session.php') /var/www/minisite/site3/index.php:2 Minisite สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site3/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0052 681184 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-head.php') /var/www/minisite/site3/index.php:39 0.0103 696680 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site3/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0303 684584 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site3/index.php:42 0.0311 698360 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php:12
นายคงศักดิ์ คงปาน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0303 684584 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site3/index.php:42 0.0340 700520 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php:39
ปี 2558
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) ร่วมมอบของขวัญให้แก่จุดตรวจในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอสิงหนคร 3 จุดตรวจ คือ 1. หน้าที่ว่ากรอำเภอสิงหนคร 2. หน้าหน่วยบริการ สภ.ปากรอ 3. หน้าป้อมตำรวจชุมชนม่วงงาม อำเภอสทิงพระ 2 จุดตรวจ คือ 1. หน้า สภ.สทิงพระ 2. หน้า สภ.ชุมพล อำเภอกกระแสสินธุ์ 1 จุดตรวจ คือ 1. สี่แยกโคกโหนด อำเภอระโนด 3 จุดตรวจ คือ 1. หน้า สภ. สามบ่อ 2. บ้านท่าเข็น 3. สี่แยกรับแพรก
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ตรวจรับงานการบริหารจัดการน้ำ งบเพิ่มเติม ปี 58 โครงการขุดลอกคลองสว่างอารมณ์ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร และโครงการขุดลอกสระน้ำหนองหนาว ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพร้อมคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.19 น. นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด ต่อมาเวลา 08.29 น. ร่วมถวายพระชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอระโนด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดสงขลา "สงขลา..เมืองสวยน้ำใส " เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เช่น ตัดกิ่งไม้ ถากหญ้า กวาดขยะ เป็นต้น
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ร่วมประชุมประจำอำเภอ ครั้งที่12/2558 และร่วมเสวนากาแฟยามเช้่า ณ วัดทุ่สงวน หมู่1 ต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอระโนดกล่าวเปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม "จรูญโลกะกะลิน" อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอระโนดกล่าวเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย การประกาศภัยพิบัติร่วมถึงการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที
สาระน่ารู้
ติดต่อ ปภ.สาขาระโนด
ปี 2559
31/12/2559
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. (นายอนุรัฐ ไทยตรง) ผวจ.สงขลา และ นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานปภ.จ.สงขลา สาขาระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ 9 จุดตรวจ 1.(อ.สิงหนคร) หน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร , หน้าหน่วยบริการ สภ.ปากรอ , หน้าป้อมตำรวจชุมชนม่วงงาม 2.(อ.สทิงพระ) หน้าสภ.สทิงพระ , สภ.ชุมพล 3.(อ.กระแสสินธุ์) หน้าหน่วยบริการเขาใน 4.(อ.ระโนด) หน้าสภ.สามบ่อ , บ้านท่าเข็น , สี่แยกรับแพรก มีหน่วยงานต่างๆออกเยี่ยมจุดตรวจ อาทิ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 , ขนส่งจังหวัดสงขลา , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา , อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา , สพป.สข.2 , ศูนย์ปภ.เขต 12 สงขลา , สำนักงานปภ.จ.สงขลา , คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธธุรกิจประกันภัยจังหวัดสงขลา
28/12/2559
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.สงขลา สาขาระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงโปรดมอบผู้แทน ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอระโนด ณ ศาลาปะชาคม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบสิ่งของให้กับประชาชนด้วย
23/12/2559 สนง.ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด เตรียมความ.. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสนง.ปภ.จ.สงขลา สาขาระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้า ร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลา อำเภอระโนดและอบต.ปากแตระ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อม และนำถุงยังชีพมาจัดเตรียมไว้ในอาคารเอนกประสงค์อำเภอระโนด ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ของมูลนิธินิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันศูกร์ที่ 23 ธ.ค. 59 นี้
23/12/2559 สนง.ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด มอบผ้าห่มใ.. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสนง.ปภ.จ.สงขลา สาขาระโนด และนายประยง ชะโนวรรณะ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมมอบผ้าห่มให้แก่คนชรา 4 คน คนละ 1 ผืน ที่ประสบอุทกภัยในเขต ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3187 ครั้ง