กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
นายศิระ ศิริสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.นครนายก รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการศูนย์ อปพร.จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง มีผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. จากทุกอำเภอมาร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน อปพร. ประจำปี 2560 พร้อมทั้งอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการอำนวยการติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ภัยแล้ง และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี ท่านกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย........
จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล โดยขอความร่วมมือให้หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ของตนเองพร้อมทั้งหารือการตั้งจุดบริการประชาชนของ อปท. ในช่วงเทศกาลโดยขอความร่วมมือให้บูรณาการร่วมกันกับด่านชุมชนของหมู่บ้าน.....
เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. พลตรีพยนต์ พระศุกร์ รอง ผอ. กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมย่อยการพัฒนางานกู้ภัยขององค์กรการกุศล ณ ห้องประชุมพานหิน ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดประชุม เพื่อบูรณาการทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ ให้สร้างกติกาและเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยไม่เกิดปัญหาความขัดแย้ง และให้มีกติกาเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน.......
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายส่วนราชการรับผิดชอบพื้นที่ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560.......
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ห้องประชุมพานหิน ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดประชุม เพื่อบูรณาการทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ ให้สร้างกติกาและเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยไม่เกิดปัญหาความขัดแย้ง และให้มีกติกาเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน.......
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และโคลนถล่ม ปี 2559
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8708 ครั้ง