กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
นายศิระ ศิริสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.นครนายก รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2558 และการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้ง รับมอบสิ่งของจากหน่อยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปล่อยขบวนรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน โดยได้กำหนดช่วงระยะเวลาของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้กล่าวรายงาน...
จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายสุระยะ อมรโรจน์วรวุฒิ) เป็นประธานการประชุมฯ..........
เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดประชุมเตรียมการโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) เป็นประธานการประชุมฯ..........
จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการศูนย์ อปพร.จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง มีผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. จากทุกอำเภอมาร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน อปพร. ประจำปี 2560 พร้อมทั้งอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการอำนวยการติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ภัยแล้ง และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี ท่านกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย........
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และโคลนถล่ม ปี 2559
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558
ดาวน์โหลด
1.คู่มือปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พศ.260 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 3. คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจุดตรวจหลักบูรณการดีเด่นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9007 ครั้ง