กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
นายศิระ ศิริสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.นครนายก รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่ของสำนักงาน ประจeปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สำนักงานป้องกันฯ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี....
จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และพิจารณาการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสาย 304 (กบินทร์บุรี – ปักธงชัย)....
เมื่อวันอังคารที่ ๑6 พฤษภาคม ๒๕60 จังหวัดปราจีนบุรี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ/เอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิอาสาสมัคร ฝึกการป้องกันและการจัดการสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ด้าน “ อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล” จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 ณ บริษัทกุลธรพรีเมียร์ จำกัด เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีการฝึกซ้อมแผนฯ และ นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน.......
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.จังหวัดปราจีนบุรี จัดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล แบบบนโต๊ะ ( Table Top Exercise:TTX ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ เพื่อฝึกซ้อมความเข้าใจแผน นโยบาย ข้อตกลงความร่วมมือ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชกาฬ) เป็นประธานในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และ นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการฯ จัดประชุมเตรียมการโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) เป็นประธานการประชุมฯ..........
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2558 และการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และโคลนถล่ม ปี 2559
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558
ดาวน์โหลด
1.คู่มือปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พศ.260 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 3. คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจุดตรวจหลักบูรณการดีเด่นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9403 ครั้ง