Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site8/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-session.php') /var/www/minisite/site8/index.php:2 Minisite สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0052 683712 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-head.php') /var/www/minisite/site8/index.php:39 0.0102 699208 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0292 687120 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/index.php:42 0.0298 700896 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:12
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site8/index.php:0 0.0292 687120 2. include('/var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site8/index.php:42 0.0326 703032 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site8/inc-innermenu.php:39
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมลงพื้นที่สำรวจไฟไหม้ป่าพรุเสม็ดทะเลน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเวลา 08.57 น. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ปี 2562 สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเวลา 15.00 น. ร่วมประชุมการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศง 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพัทลุง ชั้น 2 และเวลา 10.00 น. ได้มอบหมายให้นายสุเชษฐ์ รอดเนียม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง และเวลา 16.00 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง "อัย๊ะ พัทลุง" ครั้งที่ 2 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง และมอบบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทระดับลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฉบับที่ 1 ณ โรงแรมศิวา รอยัล โฮเทล และเวลา 11.19 น. นายกิตติพนธ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุงบ ร่วมเป็สเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง ที่ 1
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทกภัย (น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน) ฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)
พิธีสวนสนาม วัน อปพร. จังหวัดพัทลุง
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจด่านตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9337 ครั้ง