Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site3/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-session.php') /var/www/minisite/site3/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site3/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-session.php') /var/www/minisite/site3/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site3/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-session.php') /var/www/minisite/site3/index.php:2 Minisite สนง.ปภ.พิษณุโลก สาขานครไทย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.พิษณุโลก สาขานครไทย
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site3/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0050 670016 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-head.php') /var/www/minisite/site3/index.php:39 0.0100 685512 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site3/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0418 673424 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site3/index.php:42 0.0425 687200 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php:12
นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.0418 673424 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site3/index.php:42 0.0454 689384 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site3/inc-innermenu.php:39
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
11/11/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11/11/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11/11/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย นายพลวรรธน์ กลิ่นหอม พร้อมด้วยนายสมคิค สิงห์มา พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย และนายไตรภพ อินลองพล พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ร่วมป็นวิทยากรโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับคณะครูฝึกจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ณ ศาลแขวงนครไทย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ได้มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11/11/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11/11/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สื่อ VDO
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวปภ. สาขานครไทย
ดาวน์โหลด
6/3/2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอนครไทย เป็นประธานการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงาน ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมแผน โดยสมมุติสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องพัฒนาชุมชน และฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ(Table Top ) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ทุกแผนก ในที่ว่าการอำเภอนครไทย ทหาร ตำรวจ รพร.สมเด็จพระยุพราชนครไทย เทศบาลนครไทย มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย ร่วมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงาน ในครั้งนี้ ภายหลังการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้มีการสาธิต การดับแก๊สด้วยมือเปล่า โดยเทศบาลนครไทย เจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้
11/11/2557 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11/11/2557 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.4229 702664 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-footer.php') /var/www/minisite/site3/index.php:338 0.4230 704104 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site3/inc-footer.php:32 0.4236 704368 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site3/index.php:0 0.4229 702664 2. include('/var/www/minisite/site3/inc-footer.php') /var/www/minisite/site3/index.php:338 0.4230 704104 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site3/inc-footer.php:32 5.6200 704416 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง