Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site5/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-session.php') /var/www/minisite/site5/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site5/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-session.php') /var/www/minisite/site5/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site5/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0000 634256 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-session.php') /var/www/minisite/site5/index.php:2 Minisite สนง.ปภ.น่าน สาขานาน้อย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.น่าน สาขานาน้อย
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0053 672048 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/index.php:40 0.0104 687544 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0416 676456 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/index.php:46 0.0423 690232 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633816 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0416 676456 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/index.php:46 0.0451 692400 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประกาศภัยพิบัติ แบบฟอร์ม / เอกสารแนบ สถิติอุบัติเหตุทางถนน ติดต่อ ปภ. สาขานาน้อย
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะอากาศในช่วงวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ร่องมรสุมพาดผ่านภคเนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนหนักและฝนสะสมในระยะนี้ด้วย
26/3/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/3/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26/3/2557
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภโชค ศิลปคุณ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอนาหมื่น/นายอำเภอนาหมื่น มอบเงินสงเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แก่ทายาทของนายเรือง ทาคุณ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยดินโคลนถล่มในห้วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช รก. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย มอบหมายให้นางศรีทอน ผาทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยมี ร.ต.อ.สุวิทย์ สุขวัฒนถาวรชัย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.0 0 น. นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอนาน้อย โดยมีนายใสสว่าง คนสูง ปลัดอาวุโสอำเภอนาน้อย เป็นประธาน และมอบหมายให้นางศรีทอน ผาทอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงสา โดยมีนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในการประชุม และนายธงชัย สายเกียรติวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอนาหมื่น โดยมีนายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธาน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอนาน้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก อบต.นาน้อย บัวใหญ่ สันทะ และ อบต.น้ำตก เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กระบวนการ และแนวทางในการจะดำเนินการอบรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดน่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อชี้แจงข้อสั่งการของผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และผู้บริหารระดับจังหวัด และหารือข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค ภาพรวมของสำนักงาน และประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับสาขา โดยมีนายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถกแถลงเสวนาการบริหารจัดการหมอกควันภาคเหนือผลการถอดบทเรียนสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา ปี ๒๕๖๐ “จิบกาแฟแก้ปัญหาหมอกควัน@ดอยเสมอดาว” โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประมาณ ๕๐๐ คน ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต และนิทรรศการวิชาการ จัดในลักษณะรูปแบบที่มีการนำเสนองานและกิจกรรมตอบคำถามความรู้ เกี่ยวกับการจัดการหมอกควันและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
สื่อ VDO
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวปภ. สาขานาน้อย
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย มอบหมายให้นางศรีทอน ผาทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเวียงสา ครั้งที่ 5/2559 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในห้วงอุทกภัยที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 30 กันยายน 2559 นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย มอบหมายให้นายธงชัย สายเกียรติวงศ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาหมื่น ณ ห้องประชุมอำเภอนาหมื่น มีนายอำเภอนาหมื่นเป็นประธานการประชุม และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้นางศรีทอน ผาทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย โดยมีนายไพฑูรย์ วงค์วีระกูล นายอำเภอนาน้อย เป็นประธาน ในขณะเดียวกันมอบหมายให้นายธงชัย สายเกียรติวงค์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงสา โดยมีนายพงษ์ศิลป์ ผาลา ปลัดอำเภอเวียงสา เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางศรีทอน ผาทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย ร่วมตรวจสอบความเสียหายผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก บ้านห้วยจอย ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกิดเหตุเวลาประมาณ 03.45 น. และสถานการณ์ยุติเวลาประมาณ 05.00 น. บ้านเรือนได้รับความเสียหายเล็กน้อยประมาณ 9 หลัง (ดินโคลนทะลักเข้าบ้านเรือน)