Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Minisite มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0051 669872 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/index.php:39 0.0101 685368 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0419 674272 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/index.php:41 0.0446 688280 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
หนังสือราชการ
ผู้อานวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดขอนแก่น ชัยนาท นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์ อปพร.กลาง/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผอ.สส. ผชช.สส.ผอ.ศท.และเจ้าหน้าที่ ปภ.เดินทางไปเคารพศพนายเดชา ด้วงชนะ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กทม.และมอบเงินสงเคราะห์แก่ นางชุติมา ด้วงชนะ มารดาผู้เสียชีวิต
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน จังหวัดลำพูน ยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. อบต. ป่าสัก จ.ลำพูน ในการปฏิบัติหน้าที่จัดสถานที่และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
อปพร. สังกัดศูนย์ อปพร. อบต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาท และได้ตรวจค้นผู้ต้องสงสัยพบอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียน จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 22.50 น.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4272 ครั้ง