กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0038 669528 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-head.php') /var/www/minisite/site4/index.php:42 0.0073 685024 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0284 674176 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0290 687952 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:12
นายปรเมศวร์ ยศปัญญา
หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เลย สาขาด่านซ้าย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.0284 674176 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site4/index.php:63 0.0310 690024 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site4/inc-innermenu.php:39
ประมวลภาพกิจกรรม
อำเภอด่านซ้าย ได้จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2560 ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งนับเป็นเทศกาลสำคัญประจำปี จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และทำให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล และในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2560” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ห้างร้าน ประชาชน ทั้งสองฝั่ง ไทย-ลาว เข้าร่วมงานหนาแน่น ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับพี่น้องสองฝั่ง ภายใน "งานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2560" มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 7 พฤษภาคม : พิธีเปิดงาน วันที่ 8 พฤษภาคม : พิธีล้างพระธาตุและคารวะธาตุ วันที่ 9 พฤษภาคม : พิธีแห่นาค พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย วันที่ 10 พฤษภาคม : พิธีถวายต้นผึ้ง นอกจากนี้ยังขอเชิญร่วมงาน "งานบุญประเพณีผีขนน้ำบ้านนาซ่าว ประจำปี 2560" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ 11 พฤษภาคม : พิธีแห่ดอกไม้ ณ วัดโพธิ์ศรี วันที่ 12 พฤษภาคม : พิธีบวงสรวงผีเจ้าปู่ที่ศาลของหมู่บ้าน นัดพบผีขนน้ำจากคุ้มต่าง ๆ ณ อบต.นาซ่าว เพื่อเดินขบวนไปยังวัดโพธิ์ศรี วันที่ 13 พฤษภาคม : ทำบุญประเพณี กิจกรรมทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทั้งในจังเลยและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้พระธาตุศรีสองรักเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดิน ดังนั้นจึงห้ามผู้ที่ขึ้นไปสักการะมิให้สวมใส่เสื้อผ้าสีแดง (ซึ่งถือว่าเป็นสีเลือด) “ด้วยแรงแห่งศรัทธา” ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก TAT Loei Office, เว็บไซต์ i-san.tourismthailand.org
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นาย คุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย / ผอ.ศูนย์ อปพร.จ.เลย มอบ หมายให้ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ.เลย/รอง ผอ.ศูนย์ อปพร.จ.เลย เป็นประ ธานการจัดกิจกรรม เนื่องในวั นอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งศูนย์ อปพร. จังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เขต 14 อุดร ธานี ศูนย์ อปพร.อ. วังสะพุง ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองวังสะพุง และศูนย์ อปพร.เทศบา ลตำบล /องค์การบริหาร ส่วนตำบล เขต อ.วังสะ พุง ร่วมกันจัดกิจกรรม ขึ้น มีสมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เข้าร่วม จำนวน 300 คน ณ สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอวังสะพุง ต. วังสะพุง อ.วังสะพุง จ. เลย กิจกรรมประกอบ ด้วย การอ่านสาร พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย /ผู้บัญชาการ ศูนย์ อปพร.ศูนย์ อปพร. กลาง กล่าวเปิดงาน การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับจังหวัด การสาธิตการดับไฟ เบื้องต้น การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในอาคารสูง โดยการโรยตัว ช่วย เหลือจากที่สูง การสา ธิตการดับเพลิงจากรถ กระเช้าหอสูง การสาธิต การดับเพลิงจากรถหุ่น ยนต์ บังคับด้วยรีโมท และการทำความสะอาด ในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน สถานที่ราช การตามพื้นที่ที่ได้รับ มอบหมาย ผู้ร่วมกิจ กรรม ประกอบด้วย นานอนุพงศ์ คำภูแก้ว นอ.วังสะพุง/ผอ.ศูนย์ อปพร.อ.วังสะพุง ผู้กล่าวรายงาน นาย พิทยา กุดหอม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี นายอนันต์ ภิญโญชีพ ขนส่งจังหวัดเลย นาย ประมวล ลาภจิตต์ ปภ. จ.เลย พ.ต.อ.สุจินต์ นาวาเรือน ผกก.สภ. วังสะพุง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศ มนตรีเมืองวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการระ ดับอำเภอ นายกเทศ มนตรี นายก อบต.ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน โดยศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี สนับ สนุน ชุด ERT. อุปกรณ์ กู้ภัย ฯ และร่วม แสดง สาธิตอุปกรณ์ กับภาคี เครือข่าย ใน กิจกรรม ครั้งนี้ด้วย
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติประกอบด้วย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หน.สนง.ปภจ.เลย สาขาด่านซ้าย นายศิริ โสประดิษฐ นายก อบต. โพนสูง นายสมจิต สุคง รองนายก อบต.โพนสูง นายวิเชียร ประสมทรัพย์ ปลัด อบต. โพนสูง นายสุเมธ ศรีแสง ประธานสภา อบต.โพนสูง โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าฝึกอบรม จำนวน 29 นาย ครูฝึก 4 นาย รวม 33 นาย ข่าว/ภาพ : ปภ.จ.เลย สาขาด่านซ้าย
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย มอบหมายให้ นายพรชัย ถมกระจ่าง รอง ผวจ.เลย เป็นประธาน โครงการ จัดหน่วย บริการจังหวัดเคลื่อนที่ และ โครงการ" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ครั้งที่ 6 /2560 ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 และ ณ โรงเรียนชุมชน บ้านหนองผือ ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมี นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดเลย ผู้แทน ผู้พิพากษาหัว หน้าศาลจังหวัดเลย นาง โฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัด และกรรมการ เหล่ากาชาด อัยการ จังหวัด พ.ต.วีรวิทย์ เจริญชาตรี ส.ค.ช.จังหวัด เลย นายนราวุฒิ จันทร์ทอง หัวหน้า สำนักงานจังหวัดเลย นายสัมฤทย์ พามา วัฒนธรรมจังหวัด นายสมพงษ์ พัฒนากุล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัด เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด พัฒนาการ จังหวัด นายปิติภณ โพธิ์ใต้ท้องถิ่นจังหวัด ผอ.โครงการชลประทานเลย ประมงจังหวัด ผอ. กศน.จังหวัดเลย ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด พาณิชย์ จังหวัด หัวหน้า สนง. ปภ.จังหวัด อุตสาหกรรม จังหวัด ประชาสัมพันธ์ จังหวัด หัวหน้า สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด นายเกรียงฤทย์ ผิวเหลือง รอง นายก อบจ.เลย ผกก.สภ.ด่านซ้าย ประธานสภาทนายความจังหวัด ผู้แทน หัวหน้า ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ห้าง บิ๊กซีซูเปอร์ มาร์เก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล คณะครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะ กรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อปพร. ชรบ. นักเรียน ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์ปลาลง แหล่งน้ำสาธารณะประ โยชน์ การปลูกต้นไม้ มอบพันธุ์ปลา แก่ผู้นำ ท้องที่/ท้องถิ่น การมอบ ถุงยังชีพ ผ้าห่ม ผ้าถุง มุ้งกันยุง บริการตัดผม บริการตรวจสุขภาพ และ การพยาบาล มอบกระ ปุกออมสิน แก่นักเรียน มอบถุง อุปการะ กอง ทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบเอก สารสิทธิ์ สปก. 4 - 01 การนวดเพื่อ สุขภาพ การมอบทุนการ ศึกษา นักเรียนยากจน มีรายได้น้อย การทำใบ อนุญาตขับขี่และเสีย ภาษีรถ ออกบูธ จัด นิทรรศการ การประชุม แก้ปัญหาร่วมกัน ระหว่าง ส่วนราชการ ระดับจังหวัดเลย อำเภอ ภูหลวง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้อง ถิ่น และอื่น ๆ สนง.ปภ. เลย ร่วม ออกบูธ จัด นิทรรศการ สาธิตอุป กรณ์กู้ชีพ กู้ภัย แจกจ่าย เอกสารสาธารณภัย มอบผ้าถุงสตรี เสื้อ ผ้าขาวม้า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย นายประสาท อุ่นแก้ว นายก อบต.นาหอ ประสานงาน ครับ
วันที่ 14 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ถนนปลอดภัย - ถนนสีขาว โดยมี พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย ผกก.สภ.ด่านซ้าย เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการถนนปลอดภัย - ถนนสีขาว เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร ลดการการสูญเสียชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรและหาความร่วมมือจากประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เป็นถนนตัวอย่าง ในถนนสายอื่นๆ และเพื่อสร้างความสามัคคีตำรวจ กับประชาชนพร้อมด้วย พ.ต.ท.จำเนียร จันทร์ค้ำ ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 247 นายปัณณพงศ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงาน ปภ.เลย สาขาด่านซ้าย รพร.ด่านซ้าย องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กองร้อย อส.ด่านซ้ายที่ 7 มูลนิธิสว่างคีรีธรรม สมาคมกุ้ภัยข่าว ส่วนราชการ ในพื้นที่ ณ ถนนหน้าหัวผีตาโขนใหญ่ (ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มูลนิธิ สมาคม ชมรม นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร สื่อมวลชนทุก แขนง ได้จัดกิจกรรมบ้านของพ่อ"รวมพลังแห่ง ความภักดี" บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สื่อ VDO
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวปภ. สาขาด่านซ้าย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.7314 690360 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/index.php:354 0.7314 690776 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 0.7319 691040 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site4/index.php:0 0.7314 690360 2. include('/var/www/minisite/site4/inc-footer.php') /var/www/minisite/site4/index.php:354 0.7314 690776 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site4/inc-footer.php:32 5.9180 691088 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง