Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site5/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0000 634288 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-session.php') /var/www/minisite/site5/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site5/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0000 634288 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-session.php') /var/www/minisite/site5/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site5/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0000 634288 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-session.php') /var/www/minisite/site5/index.php:2 Minisite สนง.ปภ.เชียงราย สาขาเชียงของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.เชียงราย สาขาเชียงของ
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0054 681224 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/index.php:40 0.0104 696728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0423 685632 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/index.php:46 0.0430 699408 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายยศกร สุขสอาด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 633848 1. {main}() /var/www/minisite/site5/index.php:0 0.0423 685632 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/index.php:46 0.0458 701576 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ/กฎหมาย/แผน สถิติอุบัติเหตุทางถนน แบบฟอร์ม/เอกสารแนบ ติดต่อ ปภ.สาขาเชียงของ
ข่าวปภ.สาขาเชียงของ
วันที่ 15-16 ก.ย.62 สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่เสี่ยงสำหรับคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ในชุมชน ณ หอประชุมหมู่บ้านตาดควัน ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชนอาสาสมัคร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน โดยมี นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.ชร. สาขาเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางสาวณัฏรยา ชูโต ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จ.เชียงราย ให้ความรู้ สิทธิสวัสดิการคนพิการ และในส่วนของ ปภ. ได้เน้นย้ำ ลดความเสี่ยงด้วยการแจ้งเตือนและการจัดทำแผนชุมชน
วันศุกร์ที่ 6 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ร่วมกิจกรรมทาสีรองพื้นกำแพงวัด ณ วัดโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความสามัคคี ของข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือนและประชาชน ในการร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม
วันที่ 30 ส.ค. 62 นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ และ นายวารินทร์ เจริญทรัพย์ หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า รับมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 307,500 บาท เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับคนพิการและกลุ่มเปราะบางในชุมชน ในพื้นที่เสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มีกำหนดการดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน 6 รุ่น ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบ
วันที่ 29 ส.ค. 62 นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ พร้อมด้วย นายประพัฒน์ สีธิ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ การจัดการภัยพิบัติ, การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ในโครงการส่งเสริมความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม) ณ ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำของ อปท. ผญบ. และอปพร. จำนวน 50 คน โดยมี นายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย เป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 26 ส.ค. 62 นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ร่วมประชุมหารือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.เชียงราย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้รับรู้ รับทราบและร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมี สนง.ปภ.จ.เชียงราย สนง.ปภ.จ.ชร. สาขาเชียงของ สนง.ปภ.จ.ชร. สาขาเวียงป่าเป้า ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกับภัย (คปภ.) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย และสาขาแม่สาย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมหารือด้วย มี นายภัทรศักดิ์ วีระคำ นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.เชียงราย เป็นประธาน
วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สนง.เชียงราย และ สนง.พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต ๔ ประชุมหารือแนวทางการทำงานโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน ภายใต้กรอบนโยบายและแผนการศึกษา ๓ เสาหลัก ณ สนง.พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต ๔ อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อวางแผน การจัดทำโครงการในพื้นที่ อ.เทิง อ.เชียงของ อ.ขุนตาล อ.เวียงแก่น และ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 11-12 ก.ย. 62 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่เสี่ยงสำหรับคนพิการและกลุ่มเปราะบางในชุมชน ณ หอประชุมหมู่บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชนอาสาสมัคร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน โดยมี นายสุจิต สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย)
วันที่ 2-3 ก.ย. 62 นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ นายวารินทร์ เจริญทรัพย์ หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และ นายประพัฒน์ สีธิ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาและสนับสนุนเครือข่าย “เวทีหนุนเสริมแกนนำ สอจร. ร่วมสร้างจังหวัดถนนปลอดภัยภาคเหนือตอนบน” ณ ภูกลองฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วันที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ มอบหมาย นายปภณ แหนคำ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ แก่ประชาชน กิจกรรม “รู้เท่าทันธรณีพิบัติภัย และการเตรียมตัวปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว” ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยบรรยายหัวข้อ ธรณีวิทยากับการเกิดธรณีพิบัติภัย การเตรียมการรับมือกับแผ่นดินไหว และการฝึกซ้อมตามสถานการณ์สมมุติ
วันที่ 26 ส.ค. 62 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ สนับสนุน ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนซักซ้อมภัยพิบัติ คณะครู นักเรียน แกนนำ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิคุ้มกันภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน
วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ พร้อมด้วย นายประพัฒน์ สีธิ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม อปพร.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยบรรยายให้ความรู้หัวข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม และความปลอดภัยทางถนน พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนเป็นตัวอย่างวินัยจราจรและการสวมหมวกนิภัย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน
วันที่ 13 ส.ค. 62 สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ชุดปฏิบัติการกู้ภัยบุญช่วยห้วยซ้อ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเชียงราย สาขาแม่สาย ร่วมดำเนินกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ สวมหมวกนิรภัยเพื่อแม่ (Helmet for Mom)” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวง ณ บ้านทุ่งอ่าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์ พิธีทางศาสนาและบายศรีสู่ขวัญ มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม จำนวน 300 คน โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของ เป็นประธาน
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
วันที่ 10 ก.ย. 2562 นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ มอบหมาย นายปภณ แหนคำ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางฮอม
วันที่ 30 ส.ค. 62 สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ร่วมกับ สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลโป่งแพร่ (ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งแพร่
วันที่ 28 ส.ค. 62 นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ พร้อมด้วย นายประพัฒน์ สีธิ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ การจัดการสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำของ อปท. ผญบ. และอปพร. จำนวน 50 คน โดยมี นายประเวศ ปงรังษี ปล้ดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ มอบหมาย นายปภณ แหนคำ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมให้กับพนักงานในสาขา และเตรียมป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
นายยศกร สุขสอาด หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ เข้าร่วมอบรมในโครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน (น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม) วันที่ 22-23 สิงหาคม ๒๕62 ผู้อบรมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จำนวน 30 คน จุดประสงค์เตรียมความพร้อมสร้างเครื่องมือในการเฝ้าระวัง อุทกภัย ณ โรงแรม รังสินี รีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด โดยมี นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ เชียงราย เป็นวิทยากร
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน ณ บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็น พื้นที่เสี่ยง อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม