Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 4 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 8 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/minisite/site7/inc-session.php on line 12 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0000 634224 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-session.php') /var/www/minisite/site7/index.php:2 Minisite สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0055 670216 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/index.php:39 0.0106 685712 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.0561 674440 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/index.php:41 0.0587 688448 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รับชมการถ่ายทอดสดการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 -30 มีนาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ประกาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรือนนอนฝึกอบรม อาคาร B1 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disater Risk Management : CBDRM) ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 5 (อาคารอำนวยการ) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4 (อาคารริมชล) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่เบื้องต้น รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการจัดการสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่เบื้องต้น ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 16 จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการจัดการสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่เบื้องต้น จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 16 จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับฟังเสียงงานเสวนา
งานเสวนา "การขับเคลื่อนแผนปภ.ชาติ พ.ศ. 2558" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.8104 686032 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/index.php:327 0.8104 686448 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 0.8109 686712 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 633784 1. {main}() /var/www/minisite/site7/index.php:0 0.8104 686032 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-footer.php') /var/www/minisite/site7/index.php:327 0.8104 686448 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site7/inc-footer.php:32 5.9907 686760 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง