กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

สรุปสาธารณภัยประจำวัน

ปี 2561

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00 น.)
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7249 ครั้ง