Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0000 639672 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:0 0.0423 704792 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0000 639672 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:0 0.0431 713880 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:59 Minisite CMS :ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center | ศภช. ร่วมกับศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 639672 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:0 0.0433 701320 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-head.php') /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:108 0.0483 716144 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-head.php:59
เมื่อเวลา 23.36 น. 26 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.0 ความลึก 111 กม. บริเวณ ตอนใต้ของชายแดนประเทศชิลีและอาร์เจนติน่า ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 06.46 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.6 ความลึก 10 กม. บริเวณ Seram, Indodesia ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป เมื่อเวลา 10.23 น. 24ก.ย.62 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.1 ความลึก 10 กม.บริเวณ Mona Passage ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 14.55 น. 22 ก.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.4 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 246 กม. ไม่มีผลกระ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 02.53 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.0 ความลึก 91 กม.บริเวณBanda Sea ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ศภช./ปภ. วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 17.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.8 ความลึก 102 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 375 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.09 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.1 ความลึก 10 กม. ประเทศเมียนมา ห่างจาก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 451 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 05.24 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 10 กม. บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม. ไม่มีผลกระทบต่อปร
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 639672 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:0 0.0708 705616 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:113 0.0715 720416 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:12
นายศุภภิมิตร เปาริก
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php on line 38 Call Stack: 0.0000 639672 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:0 0.0708 705616 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:113 0.0742 722584 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-innermenu.php:38

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site9/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 639672 1. {main}() /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:0 0.0752 709536 2. include('/var/www/minisite/site9/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site9/cmsdetail.php:123 0.0780 724096 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site9/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม

ศภช. ร่วมกับศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศภช.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ณ วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศภช.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชนณ วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับการทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธาน และนางสาวชาครียา เศรษฐเสรี  รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ พลอากาศเอกสมนึก สวัสดิ์ถึก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย (ด้านการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการเตือนภัย) บรรยายในหัวข้อ “ภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน” และนายประสงค์ ธัมมะปาละ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ระบบการแจ้งเตือนภัยและอุปกรณ์ภัยในพื้นที่ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ร่วมกับทีมงาน ศภช.