Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0000 637624 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0409 686616 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637624 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0417 694800 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:59 Minisite CMS : สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก | 3 แบงก์ “ลดดอกเบี้ย-พักหนี้-ซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637624 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0419 682368 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-head.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:115 0.0463 697064 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php on line 14 Call Stack: 0.0000 637624 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0637 685848 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:117 0.0662 699856 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-innermenu.php:14
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php on line 13 Call Stack: 0.0000 637624 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0663 686648 2. include('/var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php') /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:120 0.0688 701280 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site7/inc-leftmenucms.php:13 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

การช่วยเหลือ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก

3 แบงก์ “ลดดอกเบี้ย-พักหนี้-ซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

3 แบงก์ “ลดดอกเบี้ย-พักหนี้-ซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก
ออมสิน ธอส. ธ.ก.ส. 3 ธนาคารรัฐ ระดมช่วยผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทั้งลดดอกเบี้ย พักหนี้ ซ่อมบ้าน และฟื้นฟูหลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

3 แบงก์ “ลดดอกเบี้ย-พักหนี้-ซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากเหตุภัยธรรมชาติพายุโซนร้อนปาบึกที่ทำให้พื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยลูกค้าของธนาคารออมสิน สามารถพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ให้พักชำระเงินต้นได้อีก 2-3 ปี โดยในระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเฉพาะส่วนที่เป็นดอกบี้ยรายเดือน 50-100% ของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น โดยเงื่อนไขการพักชำระหนี้หรือการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว จะพิจารณาตามความรุนแรงหรือผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งต้องเป็นใพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยและเป็นบุคคลที่มีที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบเสียหาย

 

 

ด้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า เตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน ออก 6 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้กับกรณีลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายจะ “ลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก”

กรณีลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหาย “ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่” ดอกเบี้ยพิเศษ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี

กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ สามารถขอประนอมหนี้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินงวด

กรณีได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี และ กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้

 

 

ขณะที่ นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ทาง ธ.ก.ส.ออกมาตรการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย  เช่น  การมอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ การซ่อมแซมทรัพย์สินของใช้จำเป็น การซ่อมแซมเครื่องจักรการเกษตร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการให้ความช่วยเหลือกรณีฟื้นฟูหลังประสบภัย

 

ที่มา :  www.pptvhd36.com


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 207 ครั้ง