Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0299 686744 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0305 694608 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:59 Minisite CMS :Chief Information Officer | เฝ้าระวังภัยแล้งวอนใช้น้ำประหยัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0306 682008 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:108 0.0340 696832 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0450 685616 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0456 699392 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0450 685616 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0477 701552 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

ข่าวสาร CIO

ข่าวสาร CIO

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0484 689976 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:128 0.0506 704536 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม

เฝ้าระวังภัยแล้งวอนใช้น้ำประหยัด

เฝ้าระวังภัยแล้งวอนใช้น้ำประหยัด
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย  ประธานการประชุมกองอำ นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) อำ นวยการติดตาม ซักซ้อมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 9/2559 กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศมีแนวโน้มรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 12 จังหวัด 47 อำเภอ 217 ตำบล 1,902 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

นายสุปกิตกล่าวว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ห่วงใยความเดือด ร้อนของประชาชนจากสถาน การณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้จัง หวัดประเมินสถานการณ์ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคระดับครัวเรือน ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ 62 จังหวัด ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นายสุปกิตระบุด้วยว่า สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงเกินขีดความสามารถของจังหวัด สามารถขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจากส่วนกลาง พร้อมให้รายงานสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อบูรณา การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

"ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำที่มีจำกัดอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรร เทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่ภาครัฐกำหนด ส่งผลให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน" นายสุปกิต กล่าว.

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/tpd/2376049
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 888 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.1088 702208 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:629 0.1088 702624 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 0.1095 703008 4. mysql_query() /var/www/minisite/lib/function-home.php:888 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/minisite/lib/function-home.php on line 889 Call Stack: 0.0000 637800 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.1088 702208 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-footer.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:629 0.1088 702624 3. getminisitestats() /var/www/minisite/site5/inc-footer.php:32 5.4838 703056 4. mysql_fetch_array() /var/www/minisite/lib/function-home.php:889 ครั้ง