Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0000 637016 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0295 685960 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637016 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0300 693824 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:59 Minisite CMS :Chief Information Officer | เฝ้าระวังภัยแล้งวอนใช้น้ำประหยัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637016 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0301 681224 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:108 0.0335 696048 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637016 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0442 684832 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0447 698608 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 637016 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0442 684832 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0468 700768 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

ข่าวสาร CIO

ข่าวสาร CIO

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637016 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0475 689192 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:128 0.0496 703752 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม

เฝ้าระวังภัยแล้งวอนใช้น้ำประหยัด

เฝ้าระวังภัยแล้งวอนใช้น้ำประหยัด
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย  ประธานการประชุมกองอำ นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) อำ นวยการติดตาม ซักซ้อมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 9/2559 กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศมีแนวโน้มรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 12 จังหวัด 47 อำเภอ 217 ตำบล 1,902 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

นายสุปกิตกล่าวว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ห่วงใยความเดือด ร้อนของประชาชนจากสถาน การณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้จัง หวัดประเมินสถานการณ์ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคระดับครัวเรือน ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ 62 จังหวัด ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นายสุปกิตระบุด้วยว่า สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงเกินขีดความสามารถของจังหวัด สามารถขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจากส่วนกลาง พร้อมให้รายงานสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อบูรณา การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

"ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำที่มีจำกัดอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรร เทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่ภาครัฐกำหนด ส่งผลให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน" นายสุปกิต กล่าว.

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/tpd/2376049
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1747 ครั้ง