Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0000 637000 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0302 685944 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637000 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0307 693904 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:59 Minisite CMS :Chief Information Officer | ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 18
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0000 637000 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0308 681344 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:108 0.0341 696168 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637000 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0448 684952 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0454 698728 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0000 637000 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0448 684952 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0475 700888 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

ข่าวสาร CIO

ข่าวสาร CIO

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0000 637000 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0483 689312 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:128 0.0505 703872 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม

ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 18

ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน
การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) อำนวยการติดตามซักซ้อมการเฝ้าระวัง 
และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 18/2559 ณ ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 36 จังหวัด จากการติดตามสภาพอากาศ พบว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว 
โดยในช่วงต้นฤดูฝนการกระจายของฝนจะไม่สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน – 
กลางเดือนกรกฎาคม 2559 จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด กักเก็บน้ำและสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภค ส่วนเกษตรกร
ขอความร่วมมือให้เลื่อนการทำนาปีออกไปจนกว่าจะมีฝนตกตามฤดูกาลปกติ เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้ เขื่อนส่วนใหญ่ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา
ไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมในเขื่อน จึงยังคงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่
สงวนน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และเพียงพอถึงช่วงที่มีฝนตกตามฤดูกาลปกติ และขอให้จังหวัดประกาศ
ยุติสถานการณ์ภัยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย พร้อมรายงานมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรวบรวม
รายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ที่มา : 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1750 ครั้ง