Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 22 Call Stack: 0.0001 638024 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0431 686968 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:22 Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php on line 59 Call Stack: 0.0001 638024 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0439 695296 2. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:59 Minisite CMS :Chief Information Officer | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสถานการณ์ภัยแล้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Chief Information Officer
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-head.php on line 59 Call Stack: 0.0001 638024 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0441 682736 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-head.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:108 0.0491 697560 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-head.php:59
Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 12 Call Stack: 0.0001 638024 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0651 686344 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0658 700120 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:12
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php on line 39 Call Stack: 0.0001 638024 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0651 686344 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:114 0.0687 702296 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-innermenu.php:39 ประวัติ CIO วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานปี 57-60

ข่าวสาร CIO

ข่าวสาร CIO

Warning: MemcachePool::set(): The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php on line 12 Call Stack: 0.0001 638024 1. {main}() /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:0 0.0697 690720 2. include('/var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php') /var/www/minisite/site5/cmsdetail.php:128 0.0726 705280 3. MemcachePool->set() /var/www/minisite/site5/inc-listcmsgroup.php:12
กลุ่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสถานการณ์ภัยแล้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสถานการณ์ภัยแล้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสถานการณ์ภัยแล้ง ขณะที่ กรมชลประทาน ยืนยัน ภาพรวมน้ำใช้บริโภคยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงกลาโหม กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ครั้งที่ 4/2559 โดยให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหา นายสุปกิต กล่าวว่า พื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยแล้งปัจจุบันมี 13 จังหวัด 60 อำเภอ 333 ตำบล และ 3,092 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์และจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ทราบว่า ช่วง 1-2 สัปดาห์หน้า จะมีฝนน้อยทำให้น้ำเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้อย จึงขอประชาชนให้เตรียมภาชนะรองน้ำฝนที่จะตก เพื่อใช้อุปโภคบริโภคบางส่วนด้วย ด้านผู้แทนกรมชลประทาน เปิดเผยปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศ ว่า ส่วนใหญ่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่น้ำที่ใช้บริโภคยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนการควบคุมการผันน้ำเพื่อการเกษตร ยังควบคุมได้ดีและเป็นไปตามแผน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสถานการณ์ภัยแล้ง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1745 ครั้ง